Tmc Marine Watersport
De watersport zaak die wel tijd heeft!

Algemene voorwaarden Tmc marine watersport 2021-2023

Als TMC Marine Watersport streven wij ernaar om onze klanten de best mogelijke service te bieden. Hieronder staan enkele algemene voorwaarden die wij hanteren:

Garantie op tweedehands motoren: Bij aankoop van een tweedehands motor geven wij een garantie van één jaar op de werking van de motor. Mocht er binnen deze periode een defect optreden dat niet te wijten is aan slijtage of verkeerd gebruik, dan zullen wij dit kosteloos herstellen.

Koopovereenkomst: De koopovereenkomst is bindend voor beide partijen en kan niet worden ontbonden, tenzij er sprake is van een geldige reden volgens de wet

Betaling: De volledige betaling dient te geschieden voordat het product wordt afgeleverd.

Eigendomsrecht: Het eigendomsrecht van het product gaat pas over op de klant nadat de volledige betaling is voldaan.

Verantwoordelijkheid: De klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het product en dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving.


Aansprakelijkheid: TMC Marine Watersport is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door verkeerd gebruik of onjuiste installatie van het product.


Garantievoorwaarden: Garantieclaims worden alleen in behandeling genomen als het product op de juiste manier is gebruikt en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant.


Geschillen: Geschillen tussen TMC Marine Watersport en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Natuurlijk begrijpen wij bij TMC Marine Watersport dat fouten gemaakt kunnen worden en wij willen altijd de kans krijgen om deze fouten op te lossen.


Daarom hebben wij de volgende clausule in onze algemene voorwaarden opgenomen:


Klachten en geschillen: Indien de klant een klacht heeft over het geleverde product of de service, dient de klant deze zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar te maken bij TMC Marine Watersport.


Wij zullen ons best doen om de klacht zo snel mogelijk op te lossen en de klant hiervan op de hoogte te stellen.


Daarnaast gelden er ook bepaalde voorwaarden met betrekking tot het ophalen van boten die bij ons zijn gerepareerd of onderhouden:


Ophalen van boten: Indien de klant zijn of haar boot niet binnen 2 werkdagen na afronding van de werkzaamheden ophaalt bij TMC Marine Watersport, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een vergoeding van €45 per dag in rekening te brengen. 

Deze vergoeding wordt in rekening gebracht vanaf de derde dag na afronding van de werkzaamheden.


Wij willen benadrukken dat deze vergoeding alleen in rekening wordt gebracht als de klant niet binnen de gestelde termijn de boot komt ophalen.


Wij zullen de klant altijd informeren wanneer de boot klaar is en aangeven wanneer deze opgehaald kan worden.

Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
TMC Marine Watersport: het bedrijf dat watersportdiensten en producten aanbiedt.


Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten en/of producten van TMC Marine Watersport.


Boot: elk type vaartuig waarop de diensten en/of producten van TMC Marine Watersport van toepassing zijn.


Werkzaamheden: de diensten en/of producten die TMC Marine Watersport levert aan de klant.


Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van TMC Marine Watersport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Offertes: Alle offertes van TMC Marine Watersport zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.


Prijzen: Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen, tenzij anders vermeld.


Betaling: Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is TMC Marine Watersport gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen.


Aansprakelijkheid: TMC Marine Watersport is niet aansprakelijk voor schade aan de boot of andere eigendommen van de klant, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van TMC Marine Watersport. De aansprakelijkheid van TMC Marine Watersport is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.


Overmacht: TMC Marine Watersport is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of technische storingen.


Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde producten blijven eigendom van TMC Marine Watersport totdat de klant de volledige betaling heeft voldaan.


Klachten en geschillen: Indien de klant een klacht heeft over het geleverde product of de service, dient de klant deze zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar te maken bij TMC Marine Watersport. Wij zullen ons best doen om de klacht zo snel mogelijk op te lossen en de klant hiervan op de hoogte te stellen.


Ophalen van boten: Indien de klant zijn of haar boot niet binnen 2 werkdagen na afronding van de werkzaamheden ophaalt bij TMC Marine Watersport, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een vergoeding van €45 per dag in rekening te brengen.

 Deze vergoeding wordt in rekening gebracht

Waterscooter Verhuur 

CONTRACT VOOR WATERSCOOTER VERHUUR
Dit contract wordt aangegaan tussen [Tmc marine watersport], gevestigd op [Sikkel 38c Heinenoord], hierna te noemen "Verhuurder", en de klant, hierna te noemen "Huurder".
1. Onderwerp van het contract
2. Het onderwerp van dit contract is de verhuur van een waterscooter door de Verhuurder aan de Huurder voor recreatief gebruik.
3. Verplichtingen van de Verhuurder
4. 2.1. De Verhuurder verplicht zich om:
* Een goed onderhouden en veilige waterscooter ter beschikking te stellen aan de Huurder;
* De Huurder te voorzien van de benodigde veiligheidsuitrusting, zoals reddingsvesten;
* De Huurder te informeren over de werking van de waterscooter en de geldende regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de waterscooter;
* In geval van nood bijstand te verlenen aan de Huurder.
2.2. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik van de waterscooter door de Huurder.
3. Verplichtingen van de Huurder
4. 3.1. De Huurder verplicht zich om:
* De waterscooter uitsluitend te gebruiken voor recreatieve doeleinden;
* De waterscooter alleen te gebruiken op de daarvoor bestemde locaties en binnen de gestelde tijdslimieten;
* De waterscooter te gebruiken in overeenstemming met de geldende regels en voorschriften;
* De waterscooter niet te gebruiken onder invloed van alcohol of drugs;
* De waterscooter niet te verhuren of uit te lenen aan derden.
3.2. De Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade aan de waterscooter en/of eigendommen van derden, veroorzaakt tijdens het gebruik van de waterscooter door de Huurder.
4. Huurprijs en betalingsvoorwaarden
5. 4.1. De Huurder betaalt aan de Verhuurder een huurprijs van [BEDRAG] per dag voor het gebruik van de waterscooter.
6. 4.2. De huurprijs dient voorafgaand aan het gebruik van de waterscooter te worden voldaan aan de Verhuurder.
7. 4.3. Bij het niet tijdig betalen van de huurprijs is de Verhuurder gerechtigd om de verhuur van de waterscooter te annuleren.
8. Annulering en terugbetaling
9. 5.1. Indien de Huurder de verhuur van de waterscooter wenst te annuleren, dient dit minimaal 48 uur voor aanvang van de verhuurperiode te worden gemeld aan de Verhuurder.
10. 5.2. Bij annulering van de verhuur binnen 48 uur voor aanvang van de verhuurperiode is de Huurder het volledige huurbedrag verschuldigd aan de Verhuurder.
11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
12. 6.1. Dit contract is onderworpen aan het Nederlands recht.
Waterscooter Verhuur Contract
Tussen Waterscooter Verhuur Nederland Power by TMC Marine Watersport, gevestigd te [Sikkel 38c Heinenoord 3274KK], hierna te noemen 'verhuurder', en [naam huurder], wonende te [adres], hierna te noemen 'huurder', wordt het volgende overeengekomen:
1. Beachen/strand op varen niet toegestaan.
2. Waterscooter tanken niet toegestaan (uitgezonderd bij verhuur langer dan 1 dag) (alleen 98 tanken).
3. Varen zonder vaarbewijs niet toegestaan (bij uitzondering Noordzee 1 kilometer uit de kust).
4. Altijd de oranje boeien gebruiken met af/aanmeren.
5. Andere personen of banden trekken niet toegestaan.
6. Altijd een zwemvest dragen!
7. De waterscooter zelf slepen niet toegestaan.
8. Alleen de personen die het contract getekend hebben mogen de waterscooter besturen.
9. Maximaal 2 personen op de waterscooter.
10. 100 tot 150 meter bij stranden & oevers vandaan blijven.
11. Benzinekosten worden verrekend met de borg.
12. Borg dient contant betaald te worden. (€800,-) (€1500,-).(buitenland catalogus waarde jetski)
13. Waterscooter zelf ter water laten niet toegestaan (uitgezonderd bij verhuur langer dan 1 dag).
14. Waterscooter zelf uit het water halen niet toegestaan (uitgezonderd bij verhuur langer dan 1 dag).
15. Afstand houden van andere watervoertuigen.
16. Verliezen van de sleutel kost €189,-.
17. Voor elk kwartier te laat van het terugbrengen waterscooter €65,-.
18. Schades kunnen en worden volledig verhaald op de huurders.
19. Het is verboden alcohol of andere verdovende middelen te gebruiken.
20. Schade zal ten alle tijden verhaald worden op beide contracttekenaars.
21. Het huren van de waterscooter is volledig op eigen risico.
Door ondertekening van dit contract bevestigt de huurder dat hij/zij alle regels heeft gelezen en begrepen, en zich zal houden aan alle regels en voorwaarden die zijn overeengekomen. De huurder erkent ook de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor de waterscooter en alle mogelijke schade die daaruit voort kan komen. De huurder gaat ermee akkoord dat de verhuurder de borg zal gebruiken om eventuele schade of overtredingen van deze regels te dekken. Indien er schade ontstaat die de borg overstijgt, zal de huurder de volledige kosten moeten vergoeden.
Dit contract is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zal worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.
Dit contract is opgemaakt in tweevoud en beide partijen hebben

Bij TMC Marine streven we naar het leveren van hoogwaardige producten en diensten die aan uw verwachtingen voldoen en u helpen bij uw maritieme avonturen. Om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke service kunnen bieden, hanteren we bepaalde algemene voorwaarden met betrekking tot de aankoop van nieuwe buitenboordmotoren.
Een van onze belangrijkste voorwaarden betreft de betaling van uw bestelling. Wij verzoeken u vriendelijk om het volledige bedrag voor uw nieuwe buitenboordmotor vooraf te betalen. Deze vooruitbetaling stelt ons in staat om uw bestelling te verwerken en uw nieuwe motor te reserveren, zodat deze snel aan u kan worden geleverd. Door vooraf te betalen, kunnen we efficiënter werken en onze belofte van tijdige levering nakomen.
Het is belangrijk op te merken dat bestellingen voor nieuwe buitenboordmotoren die eenmaal zijn geplaatst en betaald, niet kunnen worden geannuleerd. Dit beleid is van toepassing om ervoor te zorgen dat we onze productie- en logistieke processen soepel kunnen laten verlopen en de beschikbaarheid van onze producten kunnen handhaven. We begrijpen dat er situaties kunnen zijn waarin u uw bestelling wilt wijzigen of annuleren, maar we vragen om uw begrip dat we na betaling geen annuleringen kunnen accepteren.
We willen benadrukken dat we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat uw bestelling aan uw verwachtingen voldoet en dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn. Als u vragen heeft over uw bestelling of als u meer informatie nodig heeft over onze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice. We zijn hier om u te helpen en uw maritieme ervaring zo plezierig mogelijk te maken.
Bedankt voor uw vertrouwen in TMC Marine. We kijken ernaar uit om u van dienst te zijn en uw vaaravonturen tot een groot succes te maken.Waterscooter verhuur 


1. Annulering


Bij annulering van een waterscooterhuur wordt 25% van de totale huurprijs in rekening gebracht als annuleringskosten. Annulering dient ten minste 48 uur vóór de geplande huurdatum plaats te vinden. Bij annulering binnen 48 uur voor de huurdatum is restitutie niet mogelijk.

2. Vaarbewijs
Het bezit van een geldig vaarbewijs is verplicht voor het huren van een waterscooter. Huurders moeten hun vaarbewijs tonen voordat de waterscooter wordt verstrekt. Het niet kunnen tonen van een geldig vaarbewijs resulteert in de annulering van de huur, zonder recht op restitutie.


3. Bewijs van adres
Voor de huur van een waterscooter is een geldig bewijs van adres vereist. Huurders dienen een officieel document te verstrekken waaruit hun huidige adres blijkt, zoals een recente factuur van nutsvoorzieningen of een bankafschrift. Het niet kunnen verstrekken van een geldig bewijs van adres kan leiden tot de annulering van de huur, zonder recht op restitutie.

4. Borg
Bij het ophalen van de waterscooter dient een borg van 800 euro contant te worden betaald. Deze borg wordt terugbetaald bij het inleveren van de waterscooter in goede staat, zonder schade of verlies van apparatuur. Indien er sprake is van schade, verlies of diefstal van de waterscooter of de bijbehorende apparatuur, wordt de borg gebruikt voor reparatie- of vervangingskosten.


5. Buitenlandse dagwaarde waterscooter als borg
Indien de huurder een buitenlandse nationaliteit heeft of in het buitenland woont, wordt de dagwaarde van de waterscooter gebruikt als borg in plaats van het standaardbedrag van 800 euro. De dagwaarde wordt bepaald op basis van de huidige marktwaarde van de waterscooter.


6. Aansprakelijkheid
TMC Marine Watersport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ongevallen, letsel of verlies van eigendommen tijdens de huurperiode. De huurder neemt volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de waterscooter en gaat akkoord met het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen en het naleven van de geldende maritieme wetten en regels.

7. Kostenverhaal op huurder

Eventuele kosten als gevolg van schade aan de waterscooter, ongevallen of overtredingen van maritieme wetten en regels tijdens de huurperiode worden volledig verhaald op de huurder. De huurder stemt ermee in om alle kosten te betalen die voortvloeien uit dergelijke gebeurtenissen, inclusief reparatiekosten, boetes en juridische kosten.

Door het huren van een waterscooter bij TMC Marine Watersport verklaart de huurder dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen
.